Skip to content

Johdanto ja yhteenveto

Useat Zone Media Oy:n pitkäaikaiset asiakkaat ovat suositelleet palveluitamme myös omille asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja ystävilleen. Kiitämme teitä luottamuksestanne ja toivomme, että kiitoksemme näkyisivät myös Zone-tilillänne. Siksi olemme käynnistäneet kestosuosittelijoillemme tarkoitetun kumppaniohjelman.

Jokainen ohjelmaan osallistuja saa henkilökohtaisen kumppanilinkin, jota hän voi jakaa suosituksellaan. Näin voittavat sekä tilaajat, jotka saavat kumppanilinkin kautta tilattavat uudet webhotellipaketit vuodeksi alennushintaan, että ohjelman jäsenet, jotka saavat kaikista kyseisten linkkien kautta tilatuista palveluista jäsenbonusta.

Kuten itse Zone, myös kumppaniohjelmamme kehittyy jatkuvasti. Siksi pidätämme oikeuden muuttaa välillä ohjelman ehtoja tai – jos se osoittautuu välttämättömäksi – lopettaa ohjelma. Ohjelman ehtojen muuttuessa tai ohjelman päättyessä siihen mennessä jo annetut alennukset ja ansaitut bonukset jäävät tietenkin voimaan.

Ehdot

1. Kumppaniohjelma ja jäsenstatus

1.1 Zone Media Oy:n (”Zone”) kumppaniohjelman (”ohjelman”) tarkoituksena on saada Zonen olemassa olevia asiakkaita mukaan Zonen palvelujen markkinointiin sekä tunnustaa ja tukea aktiivisimpia suosittelijoita.

1.2 Ohjelman jäsen (”kumppani”) voi olla jokainen Zonen asiakas, joka on esittänyt Zonelle liittymishakemuksen ja jonka hakemuksen Zone on hyväksynyt. Liittymishakemuksen esittäjä vahvistaa hyväksyvänsä kyseiset ehdot. Hyväksyessään tai hylätessään liittymishakemuksen Zone ottaa huomioon hakemuksen esittäjän asiakkuuden keston, maksukäyttäytymisen ja muut seikat, mutta sen ei tarvitse perustella päätöstään hakijalle.

1.3 Kumppanuusjäsenyys ohjelmassa päättyy, a) jos kumppani ilmoittaa Zonelle halustaan poistua ohjelmasta, b) kumppanin ja Zonen välillä solmitun asiakassopimuksen päättyessä, c) jos Zone ilmoittaa kumppanille päätöksestään lopettaa tämän jäsenyys tai d) jos Zone ilmoittaa kumppanille ja/tai yleisölle päätöksestään lopettaa ohjelma. Kumppanin ei tarvitse perustella poistumistoivettaan eikä Zonen päätöksiään.

1.4 Kumppanin jäsenyyden päättyminen ei vaikuta siihen mennessä annettuihin alennuksiin eikä jäsenbonusten voimassaoloon.

1.5 Kumppanin jäsenyyden päättyessä loppuvat kaikki ilmaiset palvelut.

2. Kumppanilinkki ja sen käyttäminen

2.1 Zone antaa kumppanille henkilökohtaisen verkko-osoitteen (kumppanilinkki), jota kumppani voi oman harkintansa mukaan levittää valitsemanaan aikana ja tavalla ja jonka kautta on mahdollista tilata Zonen palveluita edullisin ehdoin.

2.2 Näiden ehtojen voimaan astuessa kumppanilinkkien kautta on mahdollista tilata verkkoisännöintipaketteja Starter, Business ja Pro. Zone antaa jokaiselle kumppanilinkin kautta tilatun palvelun tilaajalle (”tilaaja”) 12 kuukaudeksi 50 % alennuksen vastaavan palvelun normaalihinnasta sillä ehdolla, että tilaaja a) ei irtisano palvelusopimusta 12 kuukauden aikana eikä hae palvelupaketin vaihtamista edullisempaan ja b) maksaa koko 12 kuukauden jakson Zonelle tilatessaan palvelun. Selvyyden vuoksi: tilaaja voi 12 kuukauden jakson päätyttyä hakea vapaasti laskutusjakson muuttamista tai palvelupaketin vaihtamista tai irtisanoa palvelusopimuksen.

2.3 Zone voi muuttaa kumppanilinkkien kautta tilattavien palveluiden valikoimaa ja tilaajalle myönnettäviä alennuksia milloin tahansa oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä kumppanille ja/tai yleisölle.

3. Jäsenbonuksen kerääminen

3.1 Zone laskee kumppanille tämän kumppanilinkin kautta tilatuista palveluista jäsenbonusta.

3.2 Jäsenbonus koskee verkkoisännöintipaketteja Starter, Business ja Pro sekä Älykäs pilvipalvelin -paketteja Business, Pro ja Platinum.

3.2.1 Verkkoisännöintipaketteja Starter, Business ja Pro tilattaessa Zone laskee kumppanille ensimmäisen vuoden ajalta bonusta vastaavasti 20, 30 ja 50 euroa. Jos tilaaja jatkaa kumppanilinkin kautta tilattujen palveluiden käyttöä vuoden kuluttua, Zone myöntää kumppanille bonusta 15 % kaikista 2.–5. vuotena kumppanilinkin kautta tilatuista palveluista tilaajalle esitettävien laskujen nettosummista. Selvyyden vuoksi: jos tilaaja vaihtaa palvelupaketin 5 vuoden aikana alkuperäisen palvelun tilaamisesta kalliimpaan, kalliimpaa palvelupakettia pidetään 2.–5. vuotena kumppanilinkin kautta tilattuna palveluna.

3.2.2 Älykäs pilvipalvelin -paketteja Business, Pro ja Platinum tilattaessa Zone laskee kumppanille ensimmäisen vuoden ajalta bonusta vastaavasti 100, 125 ja 150 euroa. Bonusta käytetään vain silloin, kun tilaaja jatkaa kumppanilinkin kautta tilattujen palveluiden käyttöä 90 päivän kuluttua ensimmäisestä tilauksesta.

3.3 Jos tilaaja irtisanoo palvelusopimuksen tai hakee palvelupaketin vaihtamista edullisempaan ensimmäisen vuoden aikana tilauksen tekemisestä kumppanilinkin kautta, Zone voi vaatia kyseisestä palvelusta kumppanille lasketun jäsenbonuksen takaisin kokonaisuudessaan. 2.–5. vuotena Zone voi vaatia kumppanille lasketun jäsenbonuksen takaisin suhteessa tilaajalle kumppanilinkin kautta tilattuihin palveluihin liittyvien tehtävien takaisinmaksuihin tai hyvityksiin.

3.4 Jos Zone muuttaa kumppanilinkkien kautta tilattavien palveluiden valikoimaa eikä ilmoita kumppanille tai yleisölle valikoimaan lisättyjä palveluita koskevan jäsenbonuksen laskemisen ehdoista, Zone laskee kumppanille bonusta 5 vuoden ajan kyseisten palveluiden tilaamisesta kumppanilinkin kautta 15 % kyseisistä palveluista tilaajalle esitettävien laskujen nettosummista.

3.5 Zone ei laske kumppanille bonusta mistään palvelusta, jota ei ole tilattu kumppanilinkin kautta.

3.6 Zone ei laske kumppanille bonusta palvelusta, joka on mennyt kumppanin omaan käyttöön.

4. Jäsenbonuksen käyttäminen

4.1 Zone maksaa kumppanille lasketut bonukset kumppanin Zone-tilille enintään kerran jokaisen 6 kuukauden jakson aikana sillä ehdolla, että maksun suoritushetkellä a) kumppanilla eikä yhdelläkään vastaavalla tilaajalla ei ole Zonelle erääntyneitä velkoja, b) vastaavan palvelun tilaamisesta on kulunut vähintään 90 päivää, c) vastaava palvelu on edelleen aktiivinen, d) vastaavan palvelun pakettia ei ole vaihdettu edullisempaan ja e) kaikille kumppaneille on laskettu, mutta kumppanin Zone-tilille ei ole vielä maksettu bonusten kokonaismäärää, vähintään 50 euroa.

4.2 Kumppani voi käyttää Zone-tililleen maksettua bonusta Zonen palveluista maksamiseen. Silloin Zone esittää vastaavasta palvelusta kumppanille laskun, jossa palvelumaksua on vähennetty käytetyn bonuksen verran.

4.3 Kumppanin kirjallisesti jäljennettävässä muodossa esittämästä pyynnöstä Zone maksaa tämän Zone-tilille kertyneen bonuksen tai osan siitä. Kumppanille, joka on luonnollinen henkilö, tehtävästä maksusta Zone pidättää kaikki maksuntekohetkellä voimassa olevassa laissa säädetyt verot.

4.4 Kumppanin ja Zonen välillä solmitun asiakassopimuksen päättyessä kumppanin Zone-tilille maksettu bonus vähennetään Zonen erääntyneistä saatavista, ja kumppanin Zone-tilille vielä maksamattomat bonukset mitätöidään.

5. Zone Median palveluehtojen soveltaminen

5.1 Koska kumppani voi olla ainoastaan henkilö, jolla on Zonen kanssa voimassa oleva sopimus, näissä ehdoissa säätelemättömiin asioihin sovelletaan Zonen ja kumppanin välisissä suhteissa Zone Median palveluehtoja mahdollisilla asiakassopimuksessa sovituilla yksityiskohdilla.