Skip to content

Johdanto ja yhteenveto

Kyseisiä palveluehtoja sovelletaan kaikille Zone Media OY:n asiakkaille tarjotuille ja/tai toteutetuille palveluille, mikäli tarjouksessa tai sopimuksessa ei ole kirjallisesti sovittu toisin. 

Palveluehtojen parempaan ymmärtämiseen olemme laatineet lyhyen ei-sitovan yhteenvedon. Kyseinen yhteenveto on vain tietotarkoituksiin ja oikeudellisesti sitovat ehdot seuraavat yhteenvetoa.

1. Asiakassuhde alkaa meidän kanssa Asiakassopimuksen solmimisella. Voit tehdä sen täyttämällä rekisteröitymislomakkeen verkkosivuillamme, esittämällä tarvittavat henkilötiedot (ja tarvittaessa tiedot yrityksestäsi) ja vakuuttamalla, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt nämä Palveluehdot.  

2. Kun olet rekisteröitynyt asiakkaaksi, voit kirjautua alustalle. Tämä on verkkosivustomme rajoitettu pääsyosa, josta voi tilata uusia palveluja ja tarkistaa ajankohtaisten palvelujen tilan. Oikeudellisesta näkökulmasta jokainen tilaus on palvelusopimus heti kun se on hyväksytty.

3. Tarjoamme joukon erilaisia palveluja — palvelimien ja sähköpostin hostingpalvelut, verkkotunnuspalvelut ja varmennepalvelut; yleisten sääntöjen lisäksi nämä ehdot sisältävät määräyksiä kullekin palvelulle. Palvelujen toiminnalliset kuvaukset ja hinnat ovat Alustalla.

4. Tavallisesti maksetaan palveluista ennakkona kerran kuukaudessa. Voit peruuttaa minkä tahansa palvelun ilmoittaen siitä yksi kuukausi etukäteen. Mikäli olet maksanut ennakon pidemmästä ajasta, palautamme käyttämättömän maksun. Kuitenkin on otettava huomioon, että vähimmäismäärää tai palvelun käytön vähimmäisaikaa koskevien alennusten käytön tapauksessa meidän on laskettava maksusi uudelleen ennen rahan palauttamista.    

5. Pidätämme itsellemme oikeuden muuttaa kyseisiä Ehtoja ja hintoja. Jos muutokset ovat sinulle haitallisia, voit lopettaa kyseiset sopimukset ilman sanktioita. Mikäli olet käyttäjä eli käytät meidän palveluja henkilöstöllesi ei-kaupallisiin tarkoituksiin, sinulla on tiettyjä lisäoikeuksia. 

6. Zonen palveluiden hyväksyttävän käytön politiikka on myös olennainen osa tätä asiakirjaa. Tutustu tämän asiakirjan sisältöön etukäteen.

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä asiakastukeemme. Olemme aina valmiina auttamaan.

Palveluehdot

1. Käsitteet

1.1 Sopimus: Asiakassopimus tai Palvelusopimus.

1.2 Käyttäjä: luonnollinen henkilö, joka ei käytä palveluja itsenäiseen taloudelliseen tai ammatilliseen toimintaan.

1.3 Asiakas: oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, jolle Zone tarjoaa ja/tai toteuttaa palveluja.  

1.4 Asiakassopimus: Sopimus, joka sisältää asiakaskohtaiset ehdot ja jossa viitataan kyseisiin Ehtoihin. 

1.5 Asiakastiedot: kaikki Asiakkaan toimitetut (tai Asiakassopimukseen sisältyvät) tiedot, joita tallennetaan, välitetään tai käsitellään muulla tavalla Palvelujen toteuttamisen yhteydessä.

1.6 Tietojenkäsittelysopimus: Palvelusopimuksen valinnainen liite, joka sisältää erilliset Zonen Asiakkaan henkilötietojen käsittelyä koskevat ohjeet.

1.7 Voimaantulopäivä: Sopimuksen voimaantulopäivä.

1.8 Sähköisen viestinnän palvelu: palvelu, joka käsittää kokonaan tai enimmäkseen signaalien siirron tai välityksen sähköisen viestinnän verkon kautta sovituin ehdoin (mukaan lukien rajoituksetta sähköpostipalvelut).

1.9 Tietovarat: laitteet, ohjelmistot, ohjelmat, tieto, verkon rakenne ja tietoteknologiset palvelut.

1.10 Tietoyhteiskunnan palvelu: maksullinen palvelu, joka toteutetaan tavallisesti etäpalveluna sähköisten tietovälineiden kautta ja palvelujen käyttäjän henkilökohtaisen tilauksen perusteella.  

1.11 Tilaus: Asiakkaan tilaus Zonelle palvelujen ostoon.  

1.12 Osapuoli: Asiakas tai Zone.

1.13 Alusta: verkkosivuston rajoitettu pääsyosa, jossa Asiakas voi tehdä Tilauksia, tarkistaa ajankohtaisia Sopimuksia, suorituksia ja palveluja ja kommunikoida Zonen kanssa.

1.14 Palvelu: Tietoyhteiskunnan palvelu tai Sähköisen viestinnän palvelu, jota Zone toteuttaa Asiakkaalle Palvelusopimuksen perusteella. 

1.15 Palvelusopimus: Sopimus, joka sisältää palvelukohtaiset ehdot ja jossa viitataan Asiakassopimukseen.

1.16 Palvelutasosopimus: Palvelusopimuksen valinnainen liite, joka sisältää kyseistä palvelua koskevat sitovat palvelutasotavoitteet.

1.17 Ehdot: kyseiset Zone Median Palveluehdot.

1.18 Verkkosivusto: Zonen hallittu verkkosivusto https://www.zone.fi tai kaikki sen aliverkkotunnukset ja muut Zonen hallitut sivut ja tuotemerkkisivut.

1.19 Zone: ZONE MEDIA Oy, joka on Suomen lain mukaan perustettu rajavastuuyhtiö (y-tunnus 3195211-9; osoite c/o SPACES, Bulevardi 21, 00180 Helsinki; puhelin +358 9424 52442; s-posti info@zone.fi ).

2. Sopimusten solmiminen

2.1 Asiakkaalla on Zonen kanssa yksi Asiakassopimus ja voi olla yksi tai useampi Palvelusopimus.

2.2 Asiakassopimus sisältää Asiakkaan tiedot ja asiakaskohtaiset poikkeukset Ehdoista tai Ehtojen muutokset, jotka on sisällytetty Asiakassopimukseen. Asiakassopimus on voimassa toistaiseksi ja siinä ei aseteta kummankaan osapuolen maksu- tai palveluvelvoitteita.

2.3 Palvelusopimus sisältää Asiakkaalle toteutetun Palvelun tiedot ja palvelukohtaiset poikkeukset palvelukuvauksista tai palvelukuvausten, hinnaston ja muiden asiakirjojen muutokset, jotka on sisällytetty Palvelusopimukseen. Jokaisessa Palvelusopimuksessa viitataan Asiakassopimukseen (ja kyseisiin Ehtoihin); mikäli Asiakassopimusta ei ole solmittu, se on tehtävä samanaikaisesti Palvelusopimuksen kanssa. Palvelusopimukset tehdään tiettyyn tarkoitukseen tai määräämättömäksi ajaksi; toistaiseksi voimassa olevat Palvelusopimukset saattavat sisältää määräaikaisia määräyksiä.

2.4 Palvelusopimukseen voidaan liittää erilaisia liitteitä, esim. Tietojenkäsittelysopimus tai Palvelutasosopimus.

2.4.1 Palvelutasosopimus on Palvelusopimuksen valinnainen liite, jossa säädetään palvelutasoa koskevat sitovat tavoitteet ja tavoitteiden laiminlyöntiä seuraavat sanktiot. Palvelusopimukseen tai muihin siihen liittyviin asiakirjoihin sisältyvät palvelutasoa koskevat tavoitteet eivät ole sitovia, ellei sitä Palvelutasosopimuksessa nimenomaisesti mainita. 

2.4.2 Tietojenkäsittelysopimus on Palvelusopimuksen valinnainen liite, jossa säädetään Asiakkaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kirjalliset ohjeet, joita Zonen on noudatettava Asiakkaan tietojen käsittelyn yhteydessä. 

2.5 Zone voi ilmoittaa Verkkosivustolla palvelukuvausten tai hinnastojen muutoksia. Tämä on julkinen kutsu tehdä tarjous palvelujen ostamisesta. Kyseisiin kutsuihin sisältyviä ehtoja ei käsitellä Zonelle sitovina ja Zone voi peruuttaa tai päivittää niitä milloin tahansa ilman etukäteen ilmoittamatta.

2.6 Zone voi aika ajoin lähettää Asiakkaalle palveluja koskevia ehdotuksia. Ellei nimenomaisesti mainita toisin, sisältää jokainen ehdotus kutsun tehdä tarjous palvelujen ostamiseksi. Ehdotus on Zonelle sitova 30 päivän sisällä sen verkkosivustolla julkaisemisesta, ellei ehdotuksessa nimenomaisesti muuta mainita. 

2.7 Asiakas voi aika ajoin toimittaa Zonelle Tilauksia Zonen palvelujen ostamiseen kyseisen hetken palvelukuvausten ja hinnaston ja/tai joka kerta voimassa olevien tarjousten perusteella. Jokaista Tilausta käsitellään Asiakassopimuksen ehtojen perusteella. Kaikki täydentävät tai poikkeavat ehdot, joita Asiakas ehdottaa tai johon hän vetoaa, ovat Zonelle sitovia vain silloin kun Zone on ne kirjallisesti hyväksynyt.

2.8 Palvelusopimus tulee voimaan, kun Zone on hyväksynyt Tilauksen tai Tilauksessa ja/tai hyväksymisilmoituksessa määrätystä päivästä alkaen.

2.9 Osapuolet sopivat, että Sopimukset tehdään sähköisessä muodossa. Ellei toisin sovita, Asiakas tekee Tilaukset Alustalla ja Zone ilmoittaa jokaisen Tilauksen hyväksymisestä Asiakkaalle sähköpostiviestillä.

2.10 Zone saattaa kieltäytyä Sopimuksen tekemisestä, mikäli Asiakas tai Asiakkaaksi tulla aikova henkilö täyttää kohdassa 6.3.1 säädetyt Sopimusta rikkovan osapuolen kriteerit tai mikäli Zonella on aihetta olettaa, että Asiakkaan edustajana Sopimuksen tekemistä hakevalta henkilöltä puuttuvat valtuudet Sopimuksen tekemiseen.

3. Palvelujen käyttö ja tarjoaminen

3.1 Yleistä

3.1.1 Tunnistetietojen käyttö. Asiakas on vastuussa kaikkien tunnistetietojen salassapidosta (mukaan lukien ilman rajoituksia käyttäjätunnukset ja salasanat), joita käytetään Alustalle ja/tai palveluihin kirjutumiseen. Zonella on oikeus edellyttää, että jokainen Asiakkaan voimassa olevia tunnistetietoja todentamiseen käyttävä henkilö toimii laillisesti Asiakkaan puolesta ja Asiakas on vastuussa kaikista sellaisista toimista kuin omista toimistaan.

3.1.2 Alustan ja/tai Palvelujen käytön estäminen. Zone mitätöi heti Asiakkaan tunnistetiedot, kun Asiakas on ilmoittanut tunnistetietojen katoamisesta tai esiintyy muu tunnistetietoja koskeva vaara. Zone saattaa mitätöidä Asiakkaan tunnistetiedot lisäksi silloin, kun on aihetta olettaa, että kirjautumistiedot ovat vaarassa. Kyseisessä tapauksessa Zone ilmoittaa siitä Asiakkaalle mahdollisimman nopeasti. Zone palauttaa pääsyn heti, kun Asiakkaalle on toimitettu uudet tunnistetiedot ja/tai tiedot on vahvistettu.

3.1.3 Asiakastietojen seuranta puuttuu. Zonellä ei ole laista johtuvaa asiakastietojen seurannan velvollisuutta eikä se saa seurata tietoja pelkästään niiden lähettämisen tai niihin pääsyn tarjoamisen yhteydessä, tietojen väliaikaista tallennusta välimuistiin tai niiden tallentamista Asiakkaan pyynnöstä, lisäksi ei ole Zonellä velvollisuutta aktiivisesti etsiä laittomaan toimintaan viittaavia tosiasioita tai olosuhteita.

3.1.4 Ilmoitusmenettely. Zone on kehittänyt ilmoitusmenettelyn, jonka avulla kolmannet osapuolet (myös toimivaltaiset viranomaiset) voivat tehdä valituksen, mikäli heillä on aihetta olettaa, että tiettyjä Asiakkaalle toteutettuja palveluja on käytetty voimassa olevien asetusten tai määräysten vastaisella tavalla tai kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamiseen. Kun ilmoitusmenettely on aloitettu, Zone saattaa (i) rajoittaa Asiakkaan tai kolmansien osapuolten pääsyn Asiakkaan Tietovarojen luokse, (ii) rajoittaa tai estää Asiakkaan mahdollisuuksia kommunikoida Palveluja käyttävien kolmansien osapuolten kanssa; (iii) paljastaa Asiakkaan henkilöllisyyden ja yhteystiedot toimivaltaisille viranomaisille ja/tai valituksen esittäjälle; ja/tai (iv) ilmoittaa Asiakkaan toiminnasta toimivaltaisille viranomaisille, jos se kohtuudella katsoo, että tällainen toiminta on lain mukaan rangaistava rikos. Zone ilmoittaa Asiakkaalle ilmoitusmenettelyn aloittamisesta, jos laki sen sallii ja tehdyn valituksen sisällöstä niin pian kuin mahdollista ja mieluiten ennen yllä lueteltujen toimenpiteiden suorittamista.

3.1.5 Tekee parhaansa. Ellei Palvelutasosopimuksessa muuta mainita, toteutetaan kaikki Asiakkaalle tarjotut Palvelut parhaan tiedon mukaan: vaikka Zone yrittää toteuttaa Palveluja mahdollisimman pienillä ja lyhyillä keskeytyksillä, on Asiakas tietoinen siitä, että Zone ei ole velvollinen saavuttamaan minkään Palvelun tiettyä käytettävyystasoa.

3.1.6 Palvelujen keskeyttäminen. Zone voi milloin tahansa rajoittaa tai keskeyttää Asiakaalle tietyn Palvelun toteuttamisen ilmoittaen siitä Asiakkaalle niin pian kuin mahdollista, jos:

(a) se on Zonen harkinnan mukaan aiheellista (i) Zonelle, Asiakkaalle tai muille Zonen Asiakkaille kuuluvien Tietovarojen vahingon aiheuttamisen estämiseen tai aiheutuneen vahingon korjaukseen; tai (ii) Zonen Palvelujen tuottamiseen käytettyjen Tietovarojen päivitykseen, vaihtoon tai muutoksiin, elleivät Osapuolet ole Palvelutasosopimuksessa sopineet toisin; tai

(b) Asiakkaan jatkuva Palvelun käyttö saattaa Zonen mielestä aiheuttaa lainrikkomuksen tai loukata Zonen tai kolmannen osapuolen laista johtuvia oikeuksia, vaikka Osapuolet olisivat Palvelutasosopimuksessa toisin sopineet.

3.2 Hostingpalvelut

3.2.1 Jos kyseessä on Asiakkaan toimittaman materiaalin varastointia ja/tai kolmansille osapuolille siirtoa koskevat palvelut kuten verkkopalvelut tai sähköpostipalvelut, sovelletaan kohtaa 3.2.

3.2.2 Zone on vastuussa teknisestä infrastruktuurista (Palvelun konfiguraatiosta riippuen esimerkiksi: virta, jäähdytys, verkkoyhteys ja laitteet, virtualisointikerros; käyttöjärjestelmä ja/tai sovellusohjelma). Asiakas on vastuussa kaikesta muusta, mukaan lukien Asiakastiedot.  

3.2.3 Zone ottaa Asiakastiedoista varmuuskopiot palautustarkoituksiin sisäisten käytäntöjensä mukaisesti. Zone ei ole velvollinen ottamaan tai säilyttämään Asiakastietojen varmuuskopioita muihin tarkoituksiin, ellei Palvelutasosopimuksessa sovita toisin. Mikäli kyseisest kopiot ovat olemassa alkuperäisten Asiakastietojen tahattoman menetyksen tai vahingoittumisen aikana, Zone soveltaa kaupallisesti järkeviä keinoja menetetyn tai vahingoittuneen Asiakastiedon palauttamiseen. Kun tiedon menetys tai vahingoittuminen ei ole tapahtunut Zonen toiminnan tuloksena, Zone voi veloittaa asiakkaalta kohtuullisen maksun tietojen palauttamisesta.

3.2.4 Asiakas ei saa:

(a) Käyttää palveluja sovellettavaa lakia rikkovan tai kolmannen osapuolen laillisia oikeuksia loukkaavan tiedon tallentamiseen, siirtoon tai julkaisemiseen;

(b) Käyttää palveluja Zonen palvelujen infrastruktuurin tai sen komponentin normaalia toimintaa häiritsevien ohjelmistojen, ohjelmien, komentosarjojen tai sovellusten ajamiseen, mikäli infrastruktuurin kyseinen komponentti ei ole sopimuksessa määrätty Asiakkaan yksinomaiseen käyttöön.

3.2.5 Zone ja Asiakas voivat sopia, että Zone saa tallentaa ja käsitellä Asiakastietoja Palvelun toteuttamisen tarkoituksiin vain Palvelusopimuksessa määrätyllä alueella.

3.3 Verkkotunnuspalvelut

3.3.1 Kun Palvelu koskee verkkotunnusten luomista, muuttamista tai verkkotunnusten rekisteröinnin laajentamista Asiakkaan ohjeiden perusteella, sovelletaan tähän kohdan  3.3 määräyksiä.

3.3.2 Käsitteet

(a) Verkkotunnus: verkkotunnuksen tilauksessa määritelty toisen tai kolmannen asteen verkkotunnus;

(b) Verkkotunnuksen tilaus: Verkkotunnuksen rekisteröintiä koskeva tilaus Verkkotunnuksen Käyttäjän rekisteröintiin tai rekisteröintiajan pidentämiseen;

(c) Verkkotunnuksen käyttäjä: Asiakas tai kolmas henkilö, jonka käytössä on Verkkotunnus tai jonka nimelle se rekisteröidään tai aiotaan rekisteröidä;

(d) Rekisteri: toisen ja kolmannen asteen verkkotunnusten hallintaa suorittava henkilö tai järjestö;

(e) Rekisteröijä: Rekisterin valtuutettu henkilö tai järjestö, jonka tehtävänä on toisen ja kolmannen asteen verkkotunnusten käyttäjien rekisteröinti;

(f) Jälleenmyyjä: Rekisteröijän valtuutettu henkilö tai järjestö, jonka tehtävänä on jälleenmyyntisopimuksen perusteella verkkotunnusten rekisteröintiin tarvittavien toimintojen suorittaminen;

(g) Säännöt: Rekisterin kehitetyt verkkotunnusten rekisteröintiä koskevat sitovat ohjeet ja ehdot (kun Zone toimii Jälleenmyyjänä, on Rekisteröijänä kolmas henkilö). Vaikka Zone pyrkii kaupallisesti järkeviin toimiin pitääkseen voimassa olevan luettelon sovellettavista Säännöistä saatavilla verkkosivustolla, Zone ei voi hallita Sääntöjen sisältöä.

3.3.3 Verkkotunnusta tilatessa Asiakas ilmoittaa ja vakuuttaa, että hän on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt sovellettavat Säännöt ja hinnastot. Verkkotunnuksen tilaamisen yhteydessä Verkkotunnuksen käyttäjälle, joka on kolmas henkilö, Asiakas lisäksi ilmoittaa ja vakuuttaa, että

(a) Hänellä on kaikki valtuudet Verkkotunnuksen käyttäjältä;

(b) Verkkotunnuksen käyttäjä on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt sovellettavat Säännöt ja

(c) Asiakas on Zonen edessä vastuussa Verkkotunnuksen käyttäjän kyseisistä Säännöistä johtuvien velvollisuuksien kaikista mahdollisista laiminlyönneistä.

3.3.4 Kun Asiakas ei maksa Verkkotunnuksen tilaukseen liittyviä maksuja kokonaisuudessaan ja ajallaan tai Asiakas tai Verkkotunnuksen käyttäjä rikkoo Sääntöjä voi Zone irtisanoa tai lopettaa Verkkotunnuksen tilaukseen perustuvan Palvelusopimuksen ilman etukäteen ilmoittamatta, varsinkin jos Rekisteri (tai Rekisteröijä, jos Zone toimii Jälleenmyyjänä) on hylännyt Asiakkaan pyynnön maksamattomien maksujen tai Sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi.

3.3.5 Verkkotunnuksen onnistuneen rekisteröinnin jälkeen tulevat voimaan kyseisen Verkkotunnuksen käyttöön liittyvät Verkkotunnuksen käyttäjän ja Rekisterin oikeudet ja velvollisuudet ja jos Zone toimii Jälleenmyyjänä, myös Verkkotunnuksen käyttäjän ja Rekisteröijän oikeudet ja velvollisuudet.

3.3.6 Zonen toteutettu Palvelu rajoittuu ainoastaan Verkkotunnuksen tilauksessa olevan tiedon välitykseen ja kaikkien sovellettavien maksujen välitykseen Rekisterille (tai Rekisteröijälle, jos Zone toimii Jälleenmyyjänä), lisäksi Zone lähettää Asiakkaalle rekisteröinnin uusimista koskevia muistutuksia. Asiakas valtuuttaa Zonen edustamaan Verkkotunnuksen käyttäjää Rekisterin (ja/tai Rekisteröijänä toimivan kolmannen osapuolen kanssa, jos Zone toimii Jälleenmyyjänä) sopimuksen tekemisessä.

3.3.7 Zone ei ole vastuussa kolmansien henkilöiden, mukaan lukien Rekisterin (ja/tai Rekisteröijänä toimivan kolmannen osapuolen, jos Zone toimii Jälleenmyyjänä) toimista tai laiminlyönneistä, mukaan lukien Verkkotunnuksen käyttäjän, Rekisterin ja tarvitaessa Rekisteröijän välisen sopimuksen täyttäminen.

3.3.8 Zone ei ole vastuussa Verkkotunnuksen käytön lainmukaisuudesta sen rekisteröinnin yhteydessä.

3.4 Varmennepalvelut

3.4.1 Kun palvelu koskee sähköisten varmenteiden antamista Asiakkaan ohjeiden perusteella, sovelletaan tähän kohdan 3.4 määräyksiä.

3.4.2 Käsitteet

(a) Varmenne: palvelua toteuttavan kolmannen henkilön (Varmentajan) annettu sähköinen varmenne, jonka tavoitteena on vahvistaa Varmenteen käyttäjän hallitun verkkopalvelimen identiteetti salatun viestinnän käyttöön ottamiseen verkkopalvelimen ja selaimen välillä;

(b) Varmennetilaus: Varmenteen antamista koskeva tilaus;

(c) Varmenteen käyttäjä: Asiakas tai Varmenteessa mainittu kolmas osapuoli;

(d) Säännöt: Varmentajan kehitetyt Varmenteiden antamista ja käyttöä koskevat sitovat ohjeet ja ehdot. Säännöt saattavat sisältää Varmenteiden käyttöä koskevia rajoituksia tai Sääntöjen laiminlyöntiä seuraavia sanktioita. Vaikka Zone pyrkii kaupallisesti järkeviin toimiin pitääkseen voimassa olevan luettelon sovellettavista Säännöistä saatavilla verkkosivustolla, Zone ei voi hallita Sääntöjen sisältöä.

3.4.3 Varmennetta tilatessa Asiakas ilmoittaa ja vakuuttaa, että hän on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt sovellettavat Säännöt ja hinnastot. Varmenteen tilaamisen yhteydessä Varmenteen käyttäjälle, joka on kolmas henkilö, Asiakas lisäksi ilmoittaa ja vakuuttaa, että

(a) Hänellä on kaikki valtuudet Varmenteen käyttäjältä;

(b) Varmenteen käyttäjä on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt sovellettavat Säännöt:

ja

(c) Hän ja Varmenteen käyttäjä ymmärtävät, että Zone ei voi vaikuttaa Sääntöjen sisältöön ja varmentajat saattavat aika ajoin muuttaa Sääntöjä; ja

(d) Asiakas on Zonen edessä vastuussa Varmenteen käyttäjän kyseisistä Säännöistä johtuvien velvollisuuksien kaikista mahdollisista laiminlyönneistä.

3.4.4 Kun Asiakas ei maksa Varmenteen tilaukseen liittyviä maksuja kokonaisuudessaan ja ajallaan tai Asiakas tai Varmenteen käyttäjä rikkoo Sääntöjä voi Zone irtisanoa tai lopettaa Varmenteen tilaukseen perustuvan Palvelusopimuksen ilman etukäteen ilmoittamatta, varsinkin jos Varmentaja on hylännyt Asiakkaan pyynnön maksamattomien maksujen tai Sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi.

3.4.5 Varmenteen antamisen jälkeen tulevat voimaan kyseisen Varmenteen käyttöön liittyvät Varmenteen käyttäjän ja Varmentajan oikeudet ja velvollisuudet.

Zonen toteutettu Palvelu rajoittuu ainoastaan Varmenteen tilauksessa olevan tiedon välitykseen ja kaikkien sovellettavien maksujen välitykseen Varmentajalle, lisäksi Zone lähettää Asiakkaalle Varmenteen voimassaolon päättymistä ja Varmenteen uusimisen mahdollisuutta koskevia muistutuksia. Asiakas valtuuttaa Zonen edustamaan Verkkotunnuksen käyttäjää Varmentajan kanssa sopimuksen tekemisessä.

3.4.6 Zone ei ole vastuussa kolmansien henkilöiden, mukaan lukien Varmentajan toimista tai laiminlyönneistä, mukaan lukien Varmenteen käyttäjän ja Varmentajan välisen sopimuksen täyttäminen.

4. Maksut

4.1 Maksutyypit

4.1.1 Kausimaksuja käytetään enimmäkseen Asiakkaalle tiettyjen resurssien käyttöön antamisesta ennalta määritetyissä rajoissa ja määrätyksi ajaksi (tavallisesti kuukaudeksi tai vuodeksi), esimerkiksi hostingpalvelujen pakettien kohdalla. Zone laskuttaa Asiakkaalta kausimaksut ennakkona ennen palvelun tarjoamisen ajankohtaa.

4.1.2 Mitattuja maksuja käytetään silloin kun Asiakkaan käytettyjen resurssien määrä ylittää ennalta määritetyn rajan tai rajoja ei ole ennalta määritetty, esimerkiksi ylimääräinen kaistanleveys tai lisämuisti. Zone laskuttaa Asiakkaalta mitatut maksut palvelun tarjoamista seuraavan kuukauden alussa.

4.1.3 Kertamaksuja käytetään erikoispalveluihin (myös kolmannelta henkilöltä tilatut palvelut), esimerkiksi verkkotunnuksen rekisteröinti tai varmenteen myöntäminen. Zone laskuttaa Asiakkaalta kertamaksut Asiakkaalta kyseisen palvelun Tilauksen vastaanottamisen jälkeen.

4.2 Ehdolliset alennukset

4.2.1 Zone voi myöntää Asiakkaalle alennuksia palveluhinnoista. Edellytyksenä on asiakkaan sitoutuminen olemaan vähentämättä yhden tai useamman Palvelusopimuksen nojalla ostetun palvelun määrää (“Määrään liittyvä sitoumutus”) ja/tai olemaan lopettamatta Palvelusopimusta tietyn ajan sisällä (“Aikaan liittyvä sitoumus”).

4.2.2 Kun Asiakas rikkoo Määrään liittyvää sitoumusta, alennus mitätöidään rikkomuksen päivästä alkaen ja Zone laskuttaa kaikista Palvelusopimuksista ilman alennusta soveltamatta.

4.2.3 Kun Asiakas rikkoo Aikaan liittyvää sitoumusta, alennus mitätöidään myöntämispäivästä alkaen ja Zone laskuttaa Asiakkaalta tähän mennessä myönnetyt perusteettomat alennukset.

4.3 Verot. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, on kaikkiin Zone verkkosivustoilla tai esitteissä, ehdotuksissa, tarjouksissa ja muissa asiakirjoissa ilmoitettuihin hintoihin lisätty arvonlisävero ja muut toimivaltaisten viranomaisten määräämät verot ja kaikki hinnat on merkitty euroissa. Zone lisää kaikki maksut laskuihin sovellettavaa lakia noudattaen. Veron lisääntyminen ja veroprosentti saattavat riippua Asiakkaan verotuspaikasta ja Asiakkaan EU:n arvonlisäverovelvollisen tunnuksen ilmoittamisesta Zonelle. Zone ilmoittaa Asiakkaalle kaikista lain perusteella lisääntyvistä veroista ennen Palvelusopimuksen solmimista.

4.4 Sähköinen laskutus. Osapuolet sopivat sähköisestä laskutuksesta. Zone lähettää kaikki laskut sähköpostiosoitteeseen ja/tai Asiakkaan valitulle e-laskupalvelun tarjoajalle ja/tai muulla Asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Lisäksi Asiakas voi katsoa laskuja Zonen Alustalta.

4.5 Maksaminen. Ellei toisin sovita, Zone aloittaa palvelujen tarjoamista sen jälkeen, kun se on saanut kaikki Asiakkaan maksettavat maksut. Zone voi keskeyttää mitattuihin maksuihin perustuvien palvelujen tarjoamisen, mikäli kertynyt kokonaismaksu ylittää Asiakkaan Zonelle maksetun ennakon summan ja Zonen Asiakkaalle määrätyn luottorajan (jos on käytössä).

4.6 Maksutavat. Asiakas tekee kaikki suoritukset käyttämällä maksamisen ajankohtana Verkkosivustoilla lueteltuja hyväksyttyjä maksutapoja. Zone saattaa aika ajoin korjata ja/tai muuttaa hyväksyttävien maksutapojen luetteloa. Ellei Verkkosivustoilla nimenomaisesti toisin mainita, Asiakas maksaa kaikki suorituksiin liittyvät kustannukset.

4.7 Laskun riitautus. Kun Asiakas löytää, että laskussa on virheitä, Asiakas voi riitauttaa laskun ilmoittamalla siitä Zonelle viidessä arkipäivässä laskuun merkitystä päivämäärästä. Zone tutkii vaatimuksen ja toimittaa korjatun laskun tai veloittaa käsittelymaksun (jos sovelletaan voimassaolevan hinnaston perusteella).

4.8 Maksuviivästykset. Mikäli Asiakas ei maksa laskua siinä mainitun maksuajan kuluessa eikä ole laskua riitauttanut (14 päivää laskun toimittamisesta ellei toisin sovita), Zone antaa Asiakkaalle täydentävän 14 päivän maksuajan. Mikäli Asiakas ei maksa laskua täydentävän maksuajan sisällä Zone voi oman harkintansa mukaan keskeyttää Asiakkaalle palvelujen tarjoamisen, veloittaa Asiakkaalta viivästyssakon 0,05% erääntyneestä summasta päivässä ja velan perintäkustannukset lain mukaisen enimmäismäärän mukaan ja/tai hakeutua perintätoimistoon.

4.9 Varojen käyttö. Zonellä on oikeus käyttää Asiakkaalta saatuja suorituksia ensisijaisesti viivästyskoron ja käsittelykustannusten peittämiseen ja sitten velan peittämiseen. Loput katsotaan nykyisen laskun hoitamisena.

5. Muutokset

5.1 Zone voi milloin tahansa ja ilman etukäteen ilmoittamatta päivittää vakioehtoja, mukaan lukien ilman rajoituksia kyseiset Ehdot, hinnastot, palvelukuvaukset ja yksityisyyskäytännöt, julkaistamalla päivitetyt ehdot Verkkosivuistoilla tai toimittamalla ne muulla tavalla Asiakkaalle ja/tai julkaisemalla.

5.2 Voimassa olevien sopimusten osalta tulevat päivitetyt ehdot voimaan 30 päivän mennessä julkaisemisesta ellei myöhemmästä päivämäärästä ole sovittu ja lukuun ottamata tilanteita, jossa osapuolet ovat sopineet toisin tai jos kyseinen muutos olisi sovellettavan lain mukaan kielletty.

5.3 Kun Asiakas on Kuluttaja tai muutokset koskevat Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen ehtoja, voi Zone yksipuolisesti päivittää vain voimassa olevien Sopimusten ehtoja (mukaan lukien kaikki viittauksina sisällytetyt vakioehdot),jos:

(a) Muutoksen tarve aiheutuu (i) lainmuutoksista; (ii) uusien teknologioiden käyttöönotosta Palvelun tarjoamisen yhteydessä; (iii) Asiakkaalle lisäpalvelujen tai täydennettyjen Palvelujen tarjoamisesta; tai (iv) palvelujen hinnoitteluperiaatteiden päivittämisestä; tai

(b) Sopimuksen perusteena olevat tilanteet muuttuvat Sopimuksen solmimisen jälkeen ja kyseinen muutos aiheuttaa Zonelle Sopimuksen täyttämiseen liittyviä oleellisia lisäkustannuksia.

5.4 Kun Asiakas ei suostu ehtojen muutoksiin ja (i) muutokset aiheuttavat Asiakkaalle selvästi kielteisiä seurauksia; (ii) Asiakas on Kuluttaja; tai (iii) muutokset koskevat Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen ehtoja, on Asiakkaalla oikeus lopettaa kyseiset Sopimukset alla olevan kohdan 6.3.2 perusteella.

5.5 Nimenomaisesti sovittuja Asiakassopimuksen erikoisehtoja voi muuttaa vain Osapuolten suostumuksella ja muutokset tulevat voimaan, kun kummankin Osapuolen valtuutetut edustajat ovat ne vahvistaneet. Edellä sanotusta riippumatta voi kumpikin Osapuoli milloin tahansa päivittää yhteystietojaan tai pankkitietojaan tai valtuutettuja edustajia koskevaa tietoa ilmoittamalla siitä toiselle Osapuolelle tulostettavassa muodossa.

5.6 Ilman kohdan 4.2 määräyksiä rajoittamatta (ehdolliset alennukset) voi Asiakas milloin tahansa hakea palvelusopimuksien muuttamista. Muutokset tulevat voimaan heti sen jälkeen, kun Zone on haetun muutoksen hyväksynyt.

6. Voimassaolo ja päättyminen

6.1 Voimassaolo. Sopimus tulee voimaan Voimaantulopäivänä ja on voimassa sen päättymiseen saakka. Sopimus päättyy:

(a) Kun molemmat Osapuolet ovat täyttäneet kaikki velvollisuutensa ja määräaikaa ei ole säädetty; tai
(b) Säädetyn määräajan saapumisen yhteydessä; tai
(c) Osapuolten sopimuksella; tai
(d) Kun Osapuoli irtisanoo sopimuksen kohdan 6 perusteella.

6.2 Tavallinen irtisanominen

6.2.1 Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa Asiakassopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä toiselle Osapuolelle, kun puuttuvat voimassa olevat Palvelusopimukset.

6.2.2 Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan Asiakassopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle Osapuolelle vähintään 30 päivää etukäteen, jos Palvelusopimuksessa ei ole määrätty pidempää irtisanomisaikaa. Kyseinen palvelusopimuksen irtisanominen Asiakkaan aloitteesta tapahtuu ilman kohdan 4.2 määräyksiä rajoittamatta (ehdolliset alennukset).

6.3 Sopimuksen irtisanominen erikoistilanteessa

6.3.1 Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen (muita oikeuksia ja oikeussuojakeinoja rajoittamatta) ilmoittamalla siitä toiselle Osapuolelle (“Sopimusta rikkova osapuoli”), jos Sopimusta rikkova osapuoli:

(a) On oleellisesti rikkonut Sopimusta ja rikkomus on korjaamaton tai sitä ei korjata 30 päivän varoitusajan sisällä;
(b) Ei ole maksanut Sopimuksen perusteella maksettavia laskuja määräajan sisällä eikä ole korjannut rikkomusta 30 päivän varoitusajan kuluessa;
(c) On ollut jatkuvasti Ylittämättömän esteen vaikutuksen alaisena vähintään kolme kuukautta ja tilanne pysyy vähintään kolmen kuukauden irtisanomisajan sisällä; tai
(d) On ollut useamman kerran kohdassa 3.1.4 kuvatun ilmoitusmenettelyn kohteena; tai
(e) On tullut maksukyvyttömäksi tai ei pysty hoitamaan velkojaan, keskeyttää tai lopettaa liiketoiminnan tai liiketoiminnan minkä tahansa oleellisen osan tai muuttaa oleellisesti liiketoimintansa luonnetta Voimaantulopäivään verrattuna.

6.3.2 Asiakas voi irtisanoa sopimuksen Zonen muuttamien ehtojen voimaantulopäivästä alkaen kohdan 5.2 mukaisesti, jos (i) muutos aiheuttaa Asiakkaalle selvästi kielteisiä seurauksia (esimerkiksi palvelumaksujen korotus); (ii) Asiakas on Kuluttaja; tai (iii) kun muutokset koskevat Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen ehtoja, kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla Asiakkaalle muutoksista ilmoittamisesta. Kyseistä irtisanomista ei katsota kohdassa 4.2.3 säädetyn Aikaan liittyvän sitoumuksen rikkomisena.

6.3.3 Zone voi irtisanoa tai lopettaa Sopimuksen ilman irtisanomisaikaa noudattamatta kohtien 3.3.4 ja 3.4.4 perusteella.

6.4 Päättymisen vaikutukset. Sopimuksen päättymisen yhteydessä sen syistä riippumatta:

(a) Asiakas maksaa Zonelle kaikista toteutetuista palveluista ja palauttaa perusteettomat alennukset;

(b) Sopimuksen kohdat, joista on sanottu, että ne jäävät voimaan päättymisen jälkeen tai joiden olemuksesta tai kontekstista lähtien voi kohtuullisesti olettaa, että ne ovat voimassa päättymisen jälkeen kyseisissä kohdissa asetettuihin päivämääriin saakka tai kunnes niiden kohtien ei voida kohtuudella olettaa säilyvän voimassa, ovat edelleen voimassa.

7. Luottamuksellisuus

7.1 “Luottamuksellinen tieto” tarkoittaa kaikenlaista salaista tietoa, jonka Osapuoli (“Luovuttaja”) on ilmoittanut toiselle Osapuolelle (“Vastaanottaja”) tai tietoa, jonka Vastaanottaja on saanut muulla tavalla neuvottelujen ja/tai Sopimuksen täyttämisen yhteydessä.

7.2 Vastaanottaja käyttää Luottamuksellista tietoa vain Sopimuksen ehdoista pidettäviin neuvotteluihin, Sopimuksesta tai sovelletavasta laista johtuvien velvollisuuksien täyttämiseen tai väitteensä todistamiseen Luovuttajan kanssa pidetyssä oikeudellisessa kiistassa (yhteensä “Tavoiteet”).

7.3 Vastaanottajan on Luovuttajan vaatimuksesta heti palautettava tai hävitettävä kaikki Luottamuksellisen tiedon kopiot, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

(a) Kun Luottamuksellisen tiedon kokonainen tai osittainen säilyttäminen on tarpeen tavoitteiden saavuttamiseen; tai
(b) Kun kopiot sisältävät Vastaanottajan tehtyjä tai hänelle tehtyjä varmuuskopioita, jotka on säilytettävä varmuuskopioiden säilytysajan loppuun saakka.

7.4 Vastaanottaja suojaa Luottamuksellista tietoa vähintään yhtä hyvin kuin itsensä luottamuksellista tietoa mutta ainakin kohtuullisella huolellisuudella.

7.5 Vastaanottaja voi julkaista Luottamuksellisen tiedon:

(a) Virkailijoilleen, työntekijöilleen, urakoijilleen ja neuvonantajilleen, joilla on sopimus- tai lakisääteinen salassapitovelvollisuus, joka on ainakin yhtä rajoittava; ja
(b) Kun laki vaatii sen. Kyseisessä tapauksessa on yritettävä ilmoittaa Luovuttajalle ennen tiedon julkaisemista, jotta Luovuttaja voisi soveltaa puolustautumiskeinoja.

7.6 Salassapitovelvollisuus ei laajene tietoon, joka

(a) On kyseisen Osapuolen luotu ja sitä ei ole luokiteltu Luottamukselliseksi tiedoksi; tai
(b) Osapuoli on saanut sen kolmannelta henkilöltä ja vastaanottaja Osapuoli ei ollut tietoinen eikä voinutkaan olla tietoinen salassapitovelvollisuuden laiminlyönnistä; tai
(c) Toinen Osapuoli tai muu henkilö on tiedon julkistanut.

7.7 Kaikkia tätä kohtaa 7 koskevia rikkomuksia katsotaan oleellisena rikkomuksena.

7.8 Salassapitovelvollisuus on voimassa viisi vuotta Sopimuksen päättymisestä, riippumatta päättymisen syystä, tai sopimuksen solmimista koskevien neuvottelujen keskeyttämisestä.

7.9 Huolimatta tämän kohdan 7 muista säännöksistä voi Zone käyttää Luottamuksellista tietoa nimettömien tilastojen luomiseksi, joita Zone voi jakaa oman harkintansa mukaan.

8. Intellektuaalinen omaisuus

8.1 Kaikki intellektuaalista omaisuutta koskevat oikeudet mukaan lukien ja ilman rajoituksia tekijänoikeudet, patentit, teolliset mallit, kaikissa tuotteissa tai toimitetuissa materiaaleissa olevat tuotemerkit, jonka Osapuoli on välittänyt tai tehnyt saatavaksi toiselle Osapuolelle, jäävät niiden alkuperäisille omistajilleen. Ellei Sopimuksessa nimenomaisesti muuta mainita, kumpikaan Osapuoli ei luovuta tai lisensoi toisille immateriaalioikeuksia.

8.2 Zone myöntää Asiakkaalle tarvittavassa laajuudessa Palveluihin sisältyvän rajoitetun, peruutettavan ja ei-yksinomaisen lisenssin tietokoneohjelmien ja tietokantojen käyttöön, mikäli sellainen käyttö on Sopimuksen tavoitteiden mukaista.

8.3 Asiakas myöntää Zonelle rajoittamattoman lisenssin jakaa, tallentaa, siirtää tai kopioida Sopimuksen täyttämiseen tarvittavassa laajuudessa kaikkia tietoja ja materiaaleja, jotka Asiakas säilyttää, tallentaa välimuistiin, siirtää tai jakaa Palvelujen kautta.

9. Osapuolten vastuu

9.1 Asiakas korvaa Zonelle kaikki kolmansien henkilöiden vaatimukset, jotka ovat aiheutuneet Asiakkaan laista (mukaan lukien tietosuojalaki) tai sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien laiminlyönnistä tai kolmansien henkilöiden oikeuksien loukkauksesta. Lisäksi Asiakas korvaa Zonelle täysimääräisesti yllä sanotun tuloksena aiheutuneen vahingon, joka on aiheutunut Zonen puuttumisesta ilmoitusmenettelyyn, Palvelujen keskeyttämisestä tai häiriöistä ja katkoksista kuten on säädetty kohdassa 3.1.

9.2 Paitsi tahallisesta toiminnasta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneet vahingot tai kohdan 9.1 määräykset ja jos tämä on sovellettavan lain mukaan sallittua,

(a) ei voi Osapuolen kokonaisvastuu toisen Osapuolen edessä kaikista vaatimuksista, tappioista tai vahingoista ylittää Asiakkaan Zonelle todellisesti vaatimuksen esittämistä edeltävän 12 kuukauden sisällä maksettujen palvelumaksujen kokonaismäärää, riippumatta siitä, johtuuko se vahingosta (mukaan lukien huolimattomuus), sopimuksen rikkomisesta tai liittykö se muulla tavalla Sopimuksen rikkomiseen; ja
(b) Osapuolet eivät ole vastuullisia välillisestä tai muusta erillisestä tappiosta tai vahingosta, mukaan lukien ilman rajoituksia tulon, voiton tai liiketoimintamahdollisuuksien menetys, tietojen menetys tai tietojen muuttuminen epätarkoiksi tai saavuttamattomiksi.

9.3 “Ylittämätön este” tarkoittaa kaikkia epätavallisia tilanteita, johon Osapuoli ei voi vaikuttaa, jonka huomioon ottamista tai välttämistä ei voinut Sopimuksen solmimisen aikana kohtuudella odottaa ja josta aiheutuvien esteiden ylittämistä ei voi kohtuudella edellyttää. Osapuolen Sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien laiminlyönti tai niiden täyttämisellä myöhästyminen ei ole Sopimuksen rikkomus, jos se johtuu Ylittämättömästä esteestä ja Ylittämättömän esteen vaikutuksen alainen Osapuoli ilmoittaa siitä toiselle Osapuolelle mahdollisimman nopeasti.

9.4 Edellä mainitusta huolimatta Osapuolet suostuvat, että Ylittämätön este käsittää hallitusten tai kansainvälisten järjestöjen toiminnan vastauksena epidemiaan tai pandemiaan (mukaan lukien ilman rajoituksia tavaran tai henkilöiden kuljetusta koskevat kiellot tai rajoitukset, tavaran, materiaalien, tuotantolaitosten tai henkilöstön pakkoluovutukset, viralliset suositukset pandemian hillitsemiseen), mikäli kyseiset toiminnat vaikuttavat Osapuolen Sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien täyttämiseen, vaikka Osapuoli on ollut Sopimuksen solmimisen tai velvollisuuksien aiheutumisen aikana epidemiasta tai pandemiasta tai kyseisistä toiminnoista tietoinen.

10. Kuluttajan oikeudet

10.1 Tätä kohtaa sovelletaan vain silloin kun Asiakas on Euroopan talousalueella asuva Kuluttaja.

10.2 Kun Asiakas on tehnyt Sopimuksen viestintäpalveluja käyttäen tai Zonen toimiston ulkopuolella, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus 14 kalenteripäivän sisällä ja saada raha takaisin ja Zone palauttaa kaikki saadut maksut, mukaan lukien toimituskustannukset, ilman aiheetonta viivästystä. Zone tekee palautuksen samaa maksutapaa käyttäen, jota käytettiin maksun suorittamisen yhteydessä. Asiakas voi käyttää oikeuttaan ilmoittaa Zonelle Sopimuksen irtisanomisesta missä tahansa yksiselitteisessä muodossa, muun muassa täyttämällä ja lähettämällä Verkkosivustoilla olevan irtisanomislomakkeen mallin. Asiakas menettää Palvelusopimuksen irtisanomisen ja rahan takaisin saamisen oikeuden, kun Zone on aloittanut Asiakkaalle Palvelujen tarjoamista irtisanomisajan sisällä.

10.3 Kun tämän Sopimuksen jonkun kohdan soveltaminen (mukaan lukien viittauksena olevat ehdot) tai kohdassa 13.8 oleva lauseke loukkaavat maan, jossa Asiakas pääasiallisesti asuu kuluttajansuojalaista johtuvia oikeukisa, ei sovelleta kyseistä lauseketta.

10.4 Mikään kyseisissä ehdoissa ei rajoita kuluttajan oikeuksia, jotka ovat Asiakkaalla sovelletavan lain pakottavien määräysten perusteella, mukaan lukien oikeus nostaa kanne tuomioistuimessa ja/tai vaihtoehtoisessa riidanratkaisuelimessä ja/tai Euroopan komission verkkovälitteisellä riidanratkaisualustalla https://ec.europa.eu/odr.

11. Henkilötietojen käsittely

11.1 Kohdassa 11 on käsitteitä “henkilötiedot”, “tarkastaja” ja “käsittelijä” käytetty seuraavien asetusten merkityksessä: Euroopan parlamentin ja neuvoston 27.huhtikuuta 2016 annettu EU 2016/679 yleinen tietosuoja-asetus, jossa määritellään luonnollisen henkilön oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn ja tietojen vapaa liikkuvuus, jolla kumotaan direktiivi 95/46/EU (yleinen tietosuojalaki, GDPR).

11.2 Zone käsittelee tarkastajana Asiakkaan henkilötietoja (jos Asiakas on luonnollinen henkilö), Asiakkaan edustajan ja muiden henkilöjen henkilötietoja, joista Zone on tullut tietoiseksi Asiakkaan toiminnan tuloksena tai jotka ovat vuorovaikutuksessa Zonen kanssa Asiakkaan puolesta tai Asiakkaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Zone käsittelee tietoja Verkkosivuistoilla julkaistun Zonen tietosuojailmoituksen uusimman version mukaan.

11.3 Zonella on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyyn mukaan käsittelijöitä, jos ne vakuuttavat riittävällä varmuudella, että he soveltavat asianmukaisia teknisiä ja järjestöllisiä toimenpiteitä sillä tavalla, että Asiakkaan Tietojen käsittely täyttää vastaavien asetusten vaatimukset ja että rekisteröidyn oikeuksien suoja on varmistettu. Zonen käsittelijöiden luettelo julkaistaan Verkkosivustoilla Käsittelijät.

11.4 Verkkotunnuspalvelujen käytön yhteydessä on rekisteröijän ja/tai yhteyshenkilöiden tietojen siirto rekisteriin tai rekisteripitäjälle ja jos kyseessä on ylätason verkkotunnus, myös henkilötietojen paljastaminen välttämätön osa palvelujen tarjoamisesta, joka perustuu kyseisen ylätason verkkotunnuksen sääntöihin. Viittaukset ylätason verkkotunnusten sääntöihin ja rekisteripitäjien ehdot ovat löydettävissä Verkkosivustoilta Verkkotunnuspalvelujen erikoisehdot.

11.5 Asiakkaan laillinen edustaja tai Asiakkaan nimetty yhteishenkilö vakuuttaa täten, että hänellä on oikeus siirtää Zonelle toimitettavat tai Sopimusten solmimisen ja toteuttamisen aikana kertyneet henkilötiedot ja varmistaa, että nämä tiedot pidetään ajan tasalla, kun edustaja tai yhteyshenkilö vaihtuu, sekä silloin, kun siihen liittyvä luonnollinen henkilö pyytää tietojensa poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista.

11.6 Zonella ei ole perusteita tietää, sisältävätkö Asiakastiedot henkilötietoja ja sen takia Zone käsittelee kaikkia Asiakastietoja mahdollisesti sisältävinä henkilötietoja ja Asiakassopimusta kirjallisena sopimuksena, jossa Asiakas toimii tarkastajana ja Zone toimii käsittelijänä.

11.7 Zone auttaa Asiakasta suorittamaan due diligence-velvollisuuden käsittelijän valinnassa, julkaisee Verkkosivustoilla tietoturvan hallintajärjestelmää koskevat periaatteensa ja määrittelee nimenomaisesti Zonen ja Asiakkaan vastuurajat jokaisen Palvelun kohdalla. Asiakkaan osallistuminen tarkastusprosesseihin henkilötietojen tarkastajana ja turvallisuustoimien soveltaminen, joita ei ole kuvattu yleisisssä ehdoissa eikä palvelun erikoisehdoissa, on sovittava Osapuolten välillä ja Zonella on oikeus veloittaa lisämaksu kyseisistä toiminnoista.

11.8 Zone siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain silloin kun kyseinen maa tarjoaa sopivan tietosuojatason ja noudattaa sovelletavien lakien mukaisia tietosuojavelvoitteita.

11.9 Jos Zone käsittelijänä ja Asiakas tarkastajana solmivat erillisen Tietojenkäsittelysopimuksen ja mainitun sopimuksen joku kohta on ristiriitainen kyseisten Ehtojen kanssa, katsotaan Tietojenkäsittelysopimuksen määräysten olevan etusijalla.

12. Toimivaltaa koskevat määräykset

12.1 Asiakkaan “kotipaikka” on maassa, johon Asiakas on sijoittautunut, tai jos toimipaikkaa ei ole, jossa hänellä on vakituinen osoite tai hän yleensä asuu. Kun Asiakkaan kotipaikka on kohdassa 12 kuvatuissa maissa, sovelletaan kaikkiin kyseiseen maahan liittyviin sopimuksiin kyseistä maata koskevia lisä- ja/tai erilaisia määräyksiä.

12.2 Viro

12.2.1 Viitaten yllä olevaan lausekkeeseen 4.8 Zone veloittaa Asiakkaalta perintäkulut yhteensä enintään 30 euroa ja enintään 15 euroa ensimmäisestä muistutuksesta, joka on lähetetty maksua vastaan ja 5 euroa jokaisesta kahdesta seuraavasta kirjeestä.

12.2.2 Viitaten yllä olevaan lausekkeeseen 10.4 voi Asiakas, joka on Kuluttaja ja jonka kotipaikkana on Viro esittää vaatimuksen Zonea vastaan Kuluttajariitalautakuntaan (Tarbijavaidluste Komisjon, https://komisjon.ee) mikäli asian ratkaiseminen Zonen kanssa neuvottelemalla ei ole onnistunut ja tyydyttävää tulosta ei ole aikaansaatu 15 päivän sisällä.

12.3 Suomi

12.3.1 Viitaten yllä olevaan lausekkeeseen 10.4 on Asiakkaalla, joka on Kuluttaja aina oikeus hakeutua paikalliseen vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen, joka on Suomen kuluttajariitalautakunta (e), mutta ennen Kuluttajariitalautakuntaan hakeutumista on Asiakkaan otettava yhteys paikallisten rekisteritoimistojen kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

13. Muut määräykset

13.1 Edustaminen. Asiakkaan nimessä Sopimuksen tekevä luonnollinen henkilö (“Edustaja”) vakuuttaa, että hän on Asiakkaan valtuutettu edustaja. Jos Edustaja on esittänyt vääriä tietoja, on Zonella oikeus vaatia Edustajalta kaikkien Asiakkaan velvollisuuksien täyttämistä. Asiakas voi asettaa uuden Edustajan, ilmoittamalla siitä Zoneen kirjallisesti. Zone voi tarkistaa Edustajan valtuuksia kaikista Zonen saatavilla olevista julkisista rekistereistä.

13.2 Luopumislauseke. Kun Osapuoli ei ole käyttänyt sopimuksesta johtuvaa oikeutta tai on myöhästynyt sen käytöllä, ei katsota sitä kyseisestä oikeudesta luopumisena ja mikään yksittäinen tai osittainen käyttö ei myöskään poissulje tällaisen oikeuden tai minkään muun oikeuden käyttöä tulevaisuudessa.

13.3 Sopimuksen kokonaisuus. Jokainen Sopimus sisältää kaikki Osapuolten välillä kyseisestä kohteesta sovitut asiat. Sopimus korvaa kaikki aikaisemmat Osapuolten väliset kohdetta koskevat sopimukset, yhteisymmärrykset ja neuvottelut. Jos Sopimuksen ehdot ovat keskenään ristiriitaisia, epäjohdonmukaisuus on ratkaistava seuraavassa järjestyksessä: (i) nimenomaisesti sovitut ehdot ovat etusijalla vakioehtoihin nähden; ja (ii) uudemmat ehdot ovat etusijalla vanhempiin ehtoihin nähden.

13.4 Erotettavuus. Kun joku tämän Sopimuksen kohdista osoittautuu mitättömäksi tai soveltamattomaksi, Sopimus on edelleen voimassa ja sitä on täytettävä ja Osapuolten on hyvässä uskossa yritettävä korvata kyseinen kohta pätevällä ja sovellettavalla kohdalla, jonka sisältö korvaa mitättömäksi osoittautuneen kohdan parhaalla mahdollisella tavalla.

13.5 Ilmoitukset. Kaikki tähän Sopimukseen liittyvät ilmoitukset annetaan suomen kielellä tai Osapuolten välillä sovitulla kielellä ja tulostettavassa muodossa. Osapuolen sähköpostiosoitteeseen lähetetyt viestit katsotaan toimitetuksi lähettämistä seuraavana arkipäivänä. Osapuolten Sopimuksessa ilmoitetut yhteystiedot katsotaan olevan ajankohtaisia, jos Osapuoli ei ole ilmoittanut niiden muutoksista.

13.6 Tulkitseminen. Kyseisissä Ehdoissa ja kaikissa Sopimuksissa: (i) “kirjallinen” merkitsee tulostettavaa muotoa; (ii) “sisältää “mukaan lukien” ja muut sellaiset käsitteet on ymmärrettävä sillä tavalla, että niitä seuraa “ilman rajoituksia”; ja (iii) otsikoiden ja alaotsikoiden ainoa tarkoitus on parantaa luettavuutta.

13.7 Kielet. Zone on julkaissut kyseisest Palveluehdot suomen ja englannin kielellä ja voi julkaista Palveluehtoja muille kielille (koneellisesti) käännettynä. Jos eri kieliversioiden välillä on ristiriitaisuuksia on aina lähdettävä suomenkielisestä versiosta.

13.8 Sovellettava laki. Kuluttajan oikeuksia rajoittamatta sovelletaan tähän Sopimukseen Suomen lakia ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä koskevia periaatteita.

13.9 Erimielisyyksien ratkaiseminen. Osapuolet yrittävät ratkaista kaikki erimielisyydet bona fide neuvotteluilla. Kuluttajan oikeuksia rajoittamatta ratkaistaan erimielisyydet, joita neuvotteluilla ei pystytä ratkaisemaan Suomessa, Helsingin käräjäoikeudessa, joka on yksinomainen oikeudenkäyntipaikka Zonea vastaan nostettujen vaatimusten yhteydessä ja ei-yksinomainen oikeudenkäyntipaikka Asiakasta vastaan nostettujen vaatimusten yhteydessä.